Нууцлалын баталгаа

 

Nice.mn нь хэрэглэгч болон байгууллагуудын мэдээлэлийг дараах байдлаар нууцална.

  1. Хэрэглэгч болон байгууллагын хувийн мэдээллийг нийтэд зарлахгүй
  2. Хэрэглэгч болон байгууллагын тус сайттай холбоотой ашиг орлогын мэдээллийг нууцлах

 

Дээрх шаардлагуудыг хангаж ажиллахаас гадна Монгол улсын хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.